за проекта

Заглавие на проекта Странджа-Сакар трансевропейски туристически маршрут
Водещ Пратньор

(Име/Страна)

Туристическо дружество „Вишеград”/България
Партньори  DAYKO – Фондация за опазване на природата
Приоритетна Ос 1. Устойчиво социално и икономическо развитие
Област на интервенция 1.2. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката
Продължителност

(в месеци)

12 месеца
Общ бюджет (в €) 113 856,20 ЕВРО
Цели на проекта Главна цел:Развитие, разнообразяване и насърчаване устойчивия туризъм в района, посредством използване потенциала на общото природно наследство и рекламиране на трансграничната зона като специфична туристическа дестинация.

Характерни цели:

1. Да се опишат и валоризират природните ресурси по пешеходен туристически маршрут Странджа-Сакар

2. Да се разработи подробен технико-икономически проект на туристическия маршрут, съгласно националните законодателства на Република България и Република Турция

3. Да се изгради инфраструктура, целяща информирането,  улесняването и обезопасяването на маршрута в съответствие с разработения технико-икономически проект

4. Да се създаде и да се поддържа триезична интернет страница съдържаща основна информация за:

·         Маршрута и обектите за посещаване по него

·         Местни браншови фирми и организации

·         Връзки към сайтове по тематиката

Дейности на проекта 1. Формиране на екип на проекта и организиране на офис

2. Форум за запознаване на обществеността с целите на проекта и програмата ТГС, и представяне на партниращите страни по проекта

3. Кабинетно проучване на спецификите на туристическия маршрут

4.Теренно проучване по маршрута, с опис и валоризация на природните ресурси

5. Разработване на подробен технико-икономически проект на пешеходния маршрут в съответствие с Европейското и националните законодателства на Република България и Република Турция

6. Дейности по изграждане на проектната туристическа инфраструктура

7. Изготвяне и отпечетване на триезичен пътеводител на туристическия маршрут

8. Съвместно преминаване на изградения трансграничен туристически маршрут със заключителен форум

9. Създаване на триезична информационна интернет страница за маршрута

10. Дейности за обществена информираност и популялизиране на проекта

Резултати от проекта 1. Добре информирани местни общности за стратегията и  целите на програмата ТГС, и дейностите и мисията на проекта

2. Изготвен доклад на базата на резултатите от кабинетното и теренното проучване (триезичен)

3. Изготвен технико-икономически проект за трасиране на туристически маршрути в съответствие с Европейското и националните законодателства на Република България и Република Турция

4. Изградена специализирана инфраструктура по туристически маршрут Странджа-Сакар

5. Осъществена съвместна туристическа проява по изградения маршрут с представители на партньорите по проекта

6. Проведен заключителен форум с представяне на резултатите от проекта

7. Създадена информационна интернет страница на три езика за маршрута и района през който минава

8. Изработени промоционални материали и продукти популяризиращи проекта

9. Издаден триезичен пътеводител на туристическия маршрут

Целеви групи 1. Младежи и учащи, занимаващи се активно с туризъм

2. Спортни, туристически и младежки клубове от двете страни на границата;

3. Лица, практикуващи еко-туризъм в ТГР България-Турция

4. Туристически оператори, организиращи пешеходни туристически прояви и екскурзии в ТГР